Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WSPÓŁPRACA

ZASADY WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH PODLEGŁYCH DOWÓDCY KOMPONENTU WOJSK SPECJALNYCH ZE SPOŁECZEŃSTWEM

1. Zasady ogólne:

Współpraca jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowi ważny element działalności Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

Celem współpracy jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży.

Współpraca prowadzona jest na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r., z późn. zm.).

Ostatnia nowelizacja zasad współpracy zawarta jest w Decyzji Nr 396/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z 18.12.2013 r., poz. 347).

Tekst jednolity Decyzji Nr 187/MO link

2. Porozumienia o współpracy:

Dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy pomiędzy jednostką wojskową, a organizacją pozarządową lub partnerem społecznym jest porozumienie o współpracy, które w szczególności:

 1. Określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia;
 2. Angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu jednostki lub instytucji wojskowej.

Szablon porozumienia o współpracy - link

3. Plany współpracy - zasady planowania:

Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planie współpracy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, który opracowywany jest na każdy rok, na podstawie wniosków parterów społecznych zgłoszonych do dowódców jednostek wojskowych, od których oczekiwane jest wsparcie.

Zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planie współpracy obejmuje: pomoc organizacyjną, uczestnictwo przedstawicieli resortu obrony narodowej w przedsięwzięciach partnera społecznego, pokaz lub udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji inicjatyw uwzględnionych w planach, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach.


Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w trybie wynikającym z właściwości komórek i jednostek organizacyjnych resortu.

Planowanie współpracy z partnerami społecznymi na kolejny rok:

 1. do 10 września – zgłoszenie przez partnerów społecznych wniosków do planu współpracy jednostki wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub logistycznego; w przypadku zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości;
 2. do 30 września – przesłanie planów współpracy jednostek wojskowych do Dowódcy KWS, uzgodnienie planu współpracy w komórkach wewnętrznych Dowództwa KWS i przesłanie do Dowódcy Generalnego RSZ;
 3. do 15 listopada – akceptacja planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ przez Sekretarza Stanu w MON i przesłanie go do realizacji przez DG RSZ oraz do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego WP;
 4. niezwłocznie po otrzymaniu planu współpracy – ogłoszenie planu współpracy w serwisie internetowym Dowództwa Generalnego RSZ.

Procedura zmiany zakresu wsparcia przedsięwzięcia ujętego w planie współpracy:

 1. Uzgodnienie przez partnera społecznego zmiany zakresu wsparcia przedsięwzięcia z właściwym Dowódcą JW.
 2. Przesłanie przez partnera społecznego wniosku o zmianę zakresu wsparcia przedsięwzięcia do Dowódcy KWS wraz z potwierdzeniem uzgodnień z właściwym Dowódcą JW.
 3. Przesłanie przez Dowódcę KWS propozycji korekty planu do akceptacji Dowódcy Generalnego RSZ.
 4. Przesłanie zaakceptowanej przez Dowódcę Generalnego RSZ do Sekretarza Stanu w MON korekty planu współpracy do DG RSZ i zamieszczenie jej w planie współpracy w serwisie internetowym DG RSZ po akceptacji Sekretarza Stanu.

4. Patronaty honorowe i udział w komitecie honorowym:

Zasady przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym zawarte są w Decyzji Nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym (Dz.Urz.MON z dnia 23 grudnia 2013 r. - poz. 371).

Zgodnie z decyzją wnioski o przyznanie patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym należy kierować wyłącznie do Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie z zasadami, obejmowanie patronatu honorowego i uczestnictwo w komitecie honorowym przedsięwzięć związanych z obronnością Państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje wyłącznie Ministrowi Obrony Narodowej. Minister może powierzyć objęcie wyróżnieniem danego przedsięwzięcia, w zależności od jego rangi i  charakteru podległym kierownikom jednostek organizacyjnych, a w tym Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych.

Szczegółowe informacje w tej sprawie oraz wzór stosownego wniosku znajdują się na stronie internetowej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON www.wojsko-polskie.pl w zakładce Patronaty i Komitety Honorowe MON.

Decyzja Nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym - link.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45
30-901 Kraków
tel. 261132300
fax. 261132323
dkws@ron.mil.pl

  
 • BIP