Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór do DKWS

 

 

NABÓR  ŻOŁNIERZY:

Nabór kandydatów na stanowiska dla żołnierzy zawodowych w DKWS odbywa się w formie kwalifikacji, do których przystąpić mogą: żołnierze w służbie czynnej, żołnierze rezerwy, funkcjonariusze innych służb. Proces naboru do DKWS prowadzony jest doraźnie, w zależności od potrzeb kadrowych.

Warunkiem przystąpienia kandydatów do kwalifikacji jest uzyskanie zgody przełożonego oraz spełnienie wymagań ustawowych, które obejmują:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- niekaralność,

- posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej,

- posiadanie stosownego poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzanie postępowania sprawdzającego,

- posiadanie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej w przypadku kandydata nie będącego żołnierzem zawodowym (kierowanie do wojskowej komisji lekarskiej odbywa się poprzez właściwą dla miejsca zamieszkania Wojskową Komendę Uzupełnień),

- złożenie oświadczenia, że nie toczy się wobec kandydata postępowania karne przed organami ścigania,

- wypełnienie ankiety personalnej (patrz załącznik) dla kandydatów do służby w DKWS.

Pozytywna weryfikacja dostarczonych przez kandydata dokumentów skutkuje zaproszeniem kandydata na kwalifikację. O terminie rozpoczęcia kwalifikacji kandydaci informowani są przez Dyrektora Departamentu Kadr, a następnie kierowani do DKWS przez swoich przełożonych.

Proces kwalifikacji składa się z pięciu etapów:

1. Egzamin sprawności fizycznej

2. Badanie psychologiczne

3. Test języka angielskiego

4. Test wiedzy ogólnej

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Kwalifikacje rozpoczynają się od weryfikacji kandydatów – sprawdzenia tożsamości i przeprowadzenia badań lekarskich, których pozytywne przejście warunkuje dopuszczenie do egzaminu sprawności fizycznej. Uzyskanie ogólnej oceny dobrej z testów sprawnościowych, umożliwia kandydatom przystąpienie do kolejnego etapu kwalifikacji, jakim jest badanie psychologiczne. Następnie kandydaci poddawani są egzaminowi ze znajomości języka angielskiego, który jest prowadzony na podstawie testu kwalifikacyjnego.

Do zaliczenia testu wymagane jest udzielenie co najmniej 55% poprawnych odpowiedzi w przypadku podoficerów zawodowych (znajomość języka na poziomie 2 według STANAG 6001) i 65% w przypadku oficerów zawodowych (znajomość języka na poziomie 3 według STANAG 6001).

Ostatnim sprawdzianem, jaki przechodzą kandydaci, jest test wiedzy ogólnej. Celem testu wiedzy ogólnej jest sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu historii powszechnej, wiedzy o społeczeństwie, literatury, zagadnień prawnych. Zawartość testów jest każdorazowo modyfikowana. Poprawność udzielonych odpowiedzi jest jednym z czynników oceny przydatności kandydata do służby w Wojskach Specjalnych, weryfikowanym podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna podsumowuje proces kwalifikacji. Celem rozmowy jest określenie: motywacji i intencji kandydata, jego sytuacji rodzinnej, zainteresowań, stosunku kandydata do służby w Wojskach Specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jego dyspozycyjności oraz gotowości do podjęcia służby na stanowiskach służbowych poza DKWS czy w ramach misji realizowanych przez Siły Zbrojne RP poza granicami państwa.

Tylko w przypadku pozytywnego przejścia przez proces kwalifikacyjny oraz uwolnienia stanowiska służbowego w DKWS, kandydaci informowani będą indywidualnie o wynikach kwalifikacji i możliwości wyznaczenia.

Bliższe informacje nt. kwalifikacji do DKWS: Tel: 261 13 23 12

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45
30-901 Kraków
tel. 261132300
fax. 261132323
dkws@ron.mil.pl

    
  • BIP