Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NABÓR

Nabór do jednostek Wojsk Specjalnych prowadzony jest cyklicznie, w zależności od potrzeb. Ze względu na szczególne wymagania stawiane przed żołnierzami tego rodzaju sił zbrojnych, po drobiazgowej selekcji, do służby trafiają tylko najlepsi kandydaci. Warunkami podstawowymi są: nienaganny stan zdrowia, odporność psychiczna oraz bardzo dobra kondycja fizyczna. Dodatkowe atuty stanowią: znajomość języków obcych, przebyte kursy specjalistyczne (np. spadochronowy, płetwonurków) oraz wykształcenie.

Kandydatów do służby w Wojskach Specjalnych rekrutuje się spośród żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a także z innych służb mundurowych, np. z Policji czy Straży Granicznej. Dodatkowo z dniem 1 lipca 2016 osoby cywilne zainteresowane służbą w korpusie szeregowych zawodowych Wojsk Specjalnych mogą składać wnioski w sprawie służby kandydackiej na bazie ośrodka szkolenia Wojsk Specjalnych funkcjonującego przy jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu (szczegóły dotyczące tej formy rekrutacji na stronie: www.commando.mil.pl).

Kandydat do służby przechodzi tzw. trzyetapową selekcję. Etap pierwszy to test wydolności fizycznej. Następnie bada się profil psychologiczny kandydata. W etapie trzecim w ramach kilkudniowego testu przetrwania w ekstremalnych warunkach terenowych i klimatycznych, weryfikuje się zarówno odporność fizyczną, jak i psychiczną kandydata. Średnio na 100 przystępujących do selekcji kandydatów, zalicza ją tylko 6 - 8. Żołnierz, który zaliczył selekcję, trafia do wybranej jednostki wojsk specjalnych i odbywa tam roczne szkolenie podstawowe. Statystyki wskazują, iż w trakcie szkolenia podstawowego odpada średnio ok. 30% szkolonych. Pozostali, po pomyślnym zakończeniu szkolenia, trafiają do zespołów bojowych, gdzie szkolą się w wybranej funkcji. Po ok. 4 latach są gotowi do realizacji pełnego spectrum zadań jako operatorzy Wojsk Specjalnych.

Sposób prowadzenia selekcji i jej terminy różnią się w zależności od stanowisk, na które prowadzony jest nabór, jak również od rodzaju jednostki. Wymagania na stanowiska operatorów w zespołach bojowych są znacznie wyższe niż wymogi na stanowiska w pododdziałach wsparcia czy zabezpieczenia.

Zainteresowani i spełniający wyjściowe kryteria kandydaci powinni kontaktować się z poszczególnymi jednostkami Wojsk Specjalnych i tam zasięgać szczegółowych informacji na temat zakresu i terminów rekrutacji. Warunkiem dopuszczenia do etapu selekcji jest wypełnienie i terminowe złożenie w wybranej jednostce Wojsk Specjalnych ankiety personalnej dla kandydata do służby w Wojskach Specjalnych.

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji do jednostek specjalnych zawarte są na oficjalnych witrynach internetowych naszych jednostek:

Jednostka Wojskowa GROM https://grom.wp.mil.pl/pl/

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW https://jwk.wp.mil.pl/pl/

Jednostka Wojskowa FORMOZA https://formoza.wp.mil.pl/pl/

Jednostka Wojskowa AGAT https://agat.wp.mil.pl/pl/

Jednostka Wojskowa NIL https://nil.wp.mil.pl/pl/

 

Kwalifikacje do DKWS

 

Nabór kandydatów na stanowiska dla żołnierzy zawodowych w DKWS odbywa się w formie kwalifikacji, do których przystąpić mogą: żołnierze w służbie czynnej, żołnierze rezerwy, funkcjonariusze innych służb. Proces naboru do DKWS prowadzony jest doraźnie, w zależności od potrzeb kadrowych. 

Warunkiem przystąpienia kandydatów do kwalifikacji jest uzyskanie zgody przełożonego oraz spełnienie wymagań ustawowych, które obejmują:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- niekaralność,

- posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej,

- posiadanie stosownego poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzanie postępowania sprawdzającego,

- posiadanie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej w przypadku kandydata nie będącego żołnierzem zawodowym (kierowanie do wojskowej komisji lekarskiej odbywa się poprzez właściwą dla miejsca zamieszkania Wojskową Komendę Uzupełnień),

- złożenie oświadczenia, że nie toczy się wobec kandydata postępowania karne przed organami ścigania,

- wypełnienie ankiety personalnej (patrz załącznik) dla kandydatów do służby w DKWS.

Pozytywna weryfikacja dostarczonych przez kandydata dokumentów skutkuje zaproszeniem kandydata na kwalifikację. O terminie rozpoczęcia kwalifikacji kandydaci informowani są przez Dyrektora Departamentu Kadr, a następnie kierowani do DKWS przez swoich przełożonych.

Proces kwalifikacji składa się z pięciu etapów:

1. Egzamin sprawności fizycznej

2. Badanie psychologiczne

3. Test języka angielskiego

4. Test wiedzy ogólnej

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Kwalifikacje rozpoczynają się od weryfikacji kandydatów – sprawdzenia tożsamości i przeprowadzenia badań lekarskich, których pozytywne przejście warunkuje dopuszczenie do egzaminu sprawności fizycznej. Uzyskanie ogólnej oceny dobrej z testów sprawnościowych, umożliwia kandydatom przystąpienie do kolejnego etapu kwalifikacji, jakim jest badanie psychologiczne. Następnie kandydaci poddawani są egzaminowi ze znajomości języka angielskiego, który jest prowadzony na podstawie testu kwalifikacyjnego. Do zaliczenia testu wymagane jest udzielenie co najmniej 55% poprawnych odpowiedzi w przypadku podoficerów zawodowych (znajomość języka na poziomie 2 według STANAG 6001) i 65% w przypadku oficerów zawodowych (znajomość języka na poziomie 3 według STANAG 6001). Ostatnim sprawdzianem, jaki przechodzą kandydaci, jest test wiedzy ogólnej. Celem testu wiedzy ogólnej jest sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu historii powszechnej, wiedzy o społeczeństwie, literatury, zagadnień prawnych. Zawartość testów jest każdorazowo modyfikowana. Poprawność udzielonych odpowiedzi jest jednym z czynników oceny przydatności kandydata do służby w Wojskach Specjalnych, weryfikowanym podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna podsumowuje proces kwalifikacji. Celem rozmowy jest określenie: motywacji i intencji kandydata, jego sytuacji rodzinnej, zainteresowań, stosunku kandydata do służby w Wojskach Specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jego dyspozycyjności oraz gotowości do podjęcia służby na stanowiskach służbowych poza DKWS czy w ramach misji realizowanych przez Siły Zbrojne RP poza granicami państwa.

Tylko w przypadku pozytywnego przejścia przez proces kwalifikacyjny oraz uwolnienia stanowiska służbowego w DKWS, kandydaci informowani będą indywidualnie o wynikach kwalifikacji i możliwości wyznaczenia.

Bliższe informacje nt. kwalifikacji do DKWS: Tel: 261 13 23 12

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45
30-901 Kraków
tel. 261132300
fax. 261132323
dkws@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane