Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45
30-901 Kraków
tel. 261132300
fax. 261132323
dkws@ron.mil.pl

Sekretariat Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych

tel.   +48 261 132 300
faks  +48  261 132 323
email:  dkws@ron.mil.pl

Rzecznik Prasowy DKWS

email: dws.rzecznik@mon.gov.pl

 

Interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków Dowódca KWS lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-17.00, a gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym. W sytuacji, gdy charakter sprawy wymaga natychmiastowej interwencji, Dowódca KWS lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje interesanta niezwłocznie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sekretariatem.

 

SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

 • pisemnie na adres: Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, ul. Tyniecka 45, 31-901 Kraków;
 • faksem – nr + 48 261132323;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: dkws.sekretariat@ron.mil.pl
 • osobiście w siedzibie DKWS, ul. Tyniecka 45, w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 17:00 po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie, tel. 261132300. 

Żołnierzy i pracowników DKWS oraz jednostek bezpośrednio podległych Dowódca lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje w każdy dzień roboczy po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie Dowódcy.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII;
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
 • ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że Administratorem danych osobowych jest Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 45, tel. 261132300. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: dkws.iod@ron.mil.pl lub listownie na adres: Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dział VIII Skargi i wnioski.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. zgodnie z obowiązującym w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,
 • usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym rozpatrzenie skargi lub wniosku, co wynika w szczególności z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że podanie danych osobowych we wniosku lub skardze jest konieczne dla ich rozpatrzenia.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45
30-901 Kraków
tel. 261132300
fax. 261132323
dkws@ron.mil.pl

  
 • BIP