Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych (CSzWS) jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Dowództwu Komponentu Wojsk Specjalnych.

W skład Centrum wchodzi :
1. Komenda CSzWS w Krakowie,
2. Ośrodek Szkolenia Lądowego w Lublińcu,
3. Ośrodek Szkolenia Nurkowego w Gdyni,
4. Ośrodek Szkolenia Spadochronowego w Krakowie,
5. Ośrodek Szkolenia Poligonowego WS „Strzepcz";

Centrum prowadzi szkolenia w obszarach:
 przygotowanie osób ze środowiska cywilnego do służby w Wojskach Specjalnych w ramach służby kandydackiej w korpusie szeregowych zawodowych;
 przekwalifikowanie żołnierzy z innych Rodzajów Sił Zbrojnych do pełnienia służby w WS dla oficerów, podoficerów i szeregowych;
 przygotowanie kandydatów do służby w pododdziałach bojowych i szturmowych;
 prowadzenie kursów specjalistycznych podnoszących poziom wyszkolenia;
 organizowanie kursów specjalistycznych dla innych RSZ, żołnierzy Sił Specjalnych NATO oraz państw stowarzyszonych;
 planowanie organizowanie i prowadzenie szkolenia rezerw osobowych.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ W CSWS
Do służby kandydackiej pełnionej w Centrum może być powołana osoba zainteresowana spełniająca następujące warunki:
 ukończyła 18 lat,
 posiada obywatelstwo polskie,
 jest niekarana sądownie,
 posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 posiada świadectwo ukończenia gimnazjum.

Powoływane mogą być osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, niebędące żołnierzami zawodowymi i posiadające stopień nie wyższy niż starszy szeregowy, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

ETAP I

KROK 1
1. Osoba zainteresowana pozyskuje ze strony internetowej wybranej Jednostki WS informacje o jednostce i opcjonalnie dostępny informator dostarczający informacji - „ Jak skutecznie przygotować się do selekcji";
2. Składa wniosek do wybranej Jednostki Wojsk Specjalnych o chęci wzięcia udziału w szkoleniu sprawdzającym czyli pełnej kwalifikacji (egzamin z wychowania fizycznego oraz rozmowa rekrutacyjna - załącznik na dole strony ) i selekcji (udział w 2-3(4) dniowej grze terenowej wg. scenariusza wybranej Jednostki Wojskowej).
3. Przygotowuje się fizycznie i zawiera osobiste ubezpieczenie na udział w przedsięwzięciach rekrutacyjnych oraz składa oświadczenie o znanych zasadach i nie występowanie z roszczeniami wobec organizatorów w wypadku niepowodzenia lub kontuzji.
4. Uczestniczy w przedsięwzięciach rekrutacyjnych. Po pomyślnych zdanych egzaminach, osoba zainteresowana ma obowiązek pobrać i wypełnić czytelnie Wniosek (załącznik na dole strony), Kwestionariusz CSWS (załącznik na dole strony) i Kwestionariusz WKU (załącznik na dole strony). 

KROK 2
1. Osoba zainteresowana składa ww. wniosek o powołanie do służby kandydackiej do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego ds. Kadr, poprzez właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie podanym w Decyzji Ministra Obrony Narodowej (do 31 marca lub 30 września danego roku).
2. Do wniosku dołącza następujące dokumenty:
 świadectwo ukończenia gimnazjum,
 życiorys (napisany odręcznie),
 odpis skróconego aktu urodzenia,
 informację o sobie z krajowego rejestru karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (może być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminów),
 inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności oraz Kwestionariusz WKU.
3. Osoba zainteresowana ma obowiązek przesłania skanów wypełnionego Wniosku i Kwestionariusza CSWS na adres:

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45, 30-901 Kraków
Szef Sekcji Personalnej

4. Dodatkowe informacje dla kandydatów dotyczące procesu naboru i szkolenia w ramach CSWS można uzyskać w Komendzie Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych tel.  261 132 318.

ETAP II

KROK 1
1. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem (Centrum nie powiadamia przesyłkami pocztowymi).
2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych ustala Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ma charakter konkursowy i obejmuje trzy etapy:
 sprawdzian sprawności fizycznej - jeśli nie był przeprowadzony w JW.(załącznik na dole strony).
 analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 rozmowę kwalifikacyjną.

KROK 2
1. Komendant Centrum, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, informuje właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień o wstępnym zakwalifikowaniu kandydata.
2. Komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego:
 wydaje w terminie do 7 dni, osobie zainteresowanej zaświadczenie o zakwalifikowaniu.
 przesyła kopię zaświadczenia lub decyzji, o których mowa powyżej właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.
3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej o niezakwalifikowaniu się kandydata do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych poprzez Komendanta CSWS w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

KROK 3
1. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych do:
 Wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 Wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.

ETAP III

KROK 1
1. Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, po wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej, doręcza go osobie zainteresowanej. Rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej wydaje się po podpisaniu umowy z osobą zainteresowaną, określającej warunki zwrotu kosztów poniesionych na jej naukę i utrzymanie, zgodnie z art. 124 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz z § 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

KROK 2
1. Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu kopii zaświadczenia o zakwalifikowaniu się kandydata wydaje osobom powołanym do służby kandydackiej skierowania do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.
2. Kandydat stawia się w nakazanym terminie i w miejscu:

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych –
Ośrodek Szkolenia Lądowego
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45
30-901 Kraków
tel. 261132300
fax. 261132323
dkws@ron.mil.pl

    
  • BIP